Rules

Choose your preferred language

SÅDAN SPILLER I PIK

FORBEREDELSE

Hver spiller vælger en spilleplade og lægger den på bordet foran sig. Læg ubrugte spilleplader og matchende pikkort væk. Bland pikkortene og læg dem i en bunke på bordet med pikken nedad.

SELVE SPILLET

Afhængig af tid og lyst kan I spille 1, 2 eller 3 runder. Vinderen er spilleren med flest point ved spillets afslutning. Ved uafgjort trækker I lod eller spiller ekstra runder, indtil én spiller fører og dermed er vinder.

RUNDE NR. 1: BESKRIV PIKKEN

TIP

Jo mere detaljeret pikken beskrives i runde 1, jo lettere og sjovere bliver runde 2 og 3.

Spillerne trækker efter tur et pikkort og beskriver pikken på kortet. Nu begynder det sjove. Du kan naturligvis starte med at beskrive de fysiske karakteristikas. (behåret, glinsende, rynket osv.) men begræns jer ikke. The handler om at være kreativ. Får den dig til at tænke på en rutsjebane? Ser pikken træt ud? Minder den dig om Mick Jagger? Beskriv pikken så malende og beskrivende som muligt. Trækker man en pik, som er på egen plade, lægger man pikkortet ned og trækker et nyt. De øvrige spillere må ikke se pikkortet. Når en spiller mener at vide, hvilken pik der er tale om, peger vedkommende på den pågældende pik på spillepladen og siger ’pik’. Hvis ikke man siger pik, mens man peger, kan en anden spiller skynde sig at sige pik og dermed ’vinde’ turen. Gætter man rigtigt og er pikken på egen plade, får man pikkortet og lægger det på sin plade. Gætter man forkert, eller er pikken på en anden spillers plade, lægges pikkortet tilbage i bunken af pikkort. Gætter man forkert, skal man aflevere et pikkort til bunken - uanset om pikken er på egen eller en anden spillers plade. Når pikkortet er placeret på en plade eller i bunken, trækker næste spiller et pikkort. Spillet fortsætter indtil samtlige pikkort er placeret på spillepladerne. Den spiller, som først får fyldt sin spilleplade, vinder runden og får 4 point. Næste spiller med fyldt plade får 3 point osv.

RUNDE NR. 2: PIKKEN MED ÉT ORD

Spillerne trækker efter tur et pikkort og beskriver nu pikken med kun ét ord. Fx rutsjebane, kold, løve, blyant mm. Herefter fortsætter spillet som beskrevet under runde nr. 1.

RUNDE NR. 3: MIM PIKKEN

Spillerne trækker efter tur et pikkort og mimer pikken på kortet - dvs. at man beskriver pikken med fagter og ansigtsudtryk men ingen lyd. Herefter fortsætter spillet som beskrevet under runde nr. 1.

FLERE MÅDER AT SPILLE PIK

 • Der kan indføres en ekstra straf til spillere, som siger pik, uden at det er korrekt. Fx at vedkommende skal drikke et shot, slå en kolbøtte, iføre sig pik-briller eller andet.

 • Der kan indføres en regel om, at man kun må beskrive selve pikken – ikke omgivelserne som fx bukserne, baggrunden mm.

 • Der kan indføres en ekstra straf til spillere, som siger pik, uden at det er korrekt. Fx at vedkommende skal drikke et shot, slå en kolbøtte, iføre sig pik-briller eller andet.

 • Der kan spilles med tidsbegrænsning, så hver spiller kun har fx et minut til at beskrive/mime hvert pik-kort.


HOW TO PLAY DICK

BEFORE YOU BEGIN PLAYING

Each player chooses a picture board and places it on the table in front of them. Put the unused boards and matching dick cards away. Shuffle the dick cards and place them in a pile on the table, with the dick facing downwards.

THE GAME ITSELF

Depending on how long you would like the game to last, you can play 1, 2 or 3 rounds. The winner is the player with the most points at the end of the game. In the event of a tie, the players can draw straws or play extra rounds until one player is in the lead and hence the winner.

ROUND 1: DESCRIBE THE DICK

TIP

The more detailed the dick is described in round 1, the easier and more fun round 2 and 3 will be.

The players take it in turns to pick up a dick card and describe the dick on the card. This is where the fun begins. Of course, you may want to start with the physical attributes (hairy, wrinkly, shiny, etc) but don't limit yourself. It’s all about free association! Does it make you think of a rollercoaster? Does the dick seem tired? Does it remind you of Mick Jagger? Try to describe the dick in the most flowery and descriptive phrases you can think of. If the player picks up a dick that is on their own board, the card is placed back down and the player takes a new one. The other players must not see the dick card. When a player thinks they know which dick is the one in question, they point at the relevant dick on their picture board and say ‘dick’. If you point but don’t say ‘dick’, another player can quickly say ‘dick’ first and thereby ‘win’ the turn. If you guess correctly and the dick is on your own board, you get the dick card and place it on your board. If you guess wrong, or if the dick is on another player’s board, the dick card is placed back in the pile of dick cards. If you guess wrong you must return the dick card to the pile regardless of whether the dick is on your own or another player’s board. Once the dick card has been placed on the board or returned to the pile, the next player takes a card. The game continues until all the dick cards have been placed on the boards. The player who fills up their board first wins the round and gets 4 points. The next player to fill their board gets 3 points, and so on.

ROUND 2: DESCRIBE THE DICK IN ONE WORD

The players take it in turns to pick up a dick card and describe the dick, however this time with the added difficulty of having to do so in just one singleword, for example Yoda, cold, lion, pencil etc. The game then continues as described in round 1.

ROUND 3: MIME THE DICK

The players take it in turns to pick up a dick card and mime the dick on the card – i.e. they describe the dick with gestures and facial expressions without making a sound. The game then continues as described in round 1.

MORE WAYS TO PLAY DICK

 • An additional penalty may be imposed on players who say dick without being correct. For example, they have to drink a shot, do a somersault, wear cock glasses or something else.

 • A rule can be introduced that you must only describe the dick itself - not the surroundings such as the pants, the background, etc.

 • You can play dick in teams. In that case, each team shares a picture board and team mates take turns to describe, mime and guess a dick.

 • Time limits can be set, so each player has, for example, only one minute to describe/ mime each dick card.


SO SPIELT IHR DAS PIMMEL-SPIEL

VORBEREITUNG

Jeder Spieler wählt ein Spielbrett und legt es vor sich auf den Tisch. Legt die nicht benutzten Spielbretter und die dazugehörigen Pimmelkarten zur Seite. Mischt die Pimmelkarten und legt sie mit der Pimmelseite nach unten in einem Stapel auf den Tisch.

DAS SPIEL

Je nach Zeit, Lust und Laune könnt ihr 1, 2 oder 3 Runden spielen. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Spiels ist der Gewinner. Bei Unentschieden könnt ihr das Los entscheiden lassen oder zusätzliche Runden spielen, bis ein Spieler die Führung übernimmt und somit das Spiel gewinnt.

RUNDE NR. 1: BESCHREIBE DEN PIMMEL

TIPP

Je detaillierter der Pimmel in Runde 1 beschrieben wird, desto einfacher und unterhaltsamer werden Runden 2 und 3.

Die Spieler ziehen einer nach dem anderen eine Pimmelkarte und beschreiben den Pimmel auf der Karte. Jetzt fängt der Spaß an. Ihr könnt natürlich damit beginnen, die physischen Eigenschaften zu beschreiben (haarig, glänzend, faltig usw.), aber lasst euch nicht einschränken! Es geht darum, kreativ zu sein. Erinnert er dich an eine Rutschbahn? Sieht der Pimmel müde aus? Erinnert er dich an Mick Jagger? Beschreibe den Pimmel so lebendig und anschaulich wie möglich. Wenn du einen Pimmel ziehst, der auf deinem eigenen Spielbrett ist, legst du die Pimmelkarte ab und ziehst eine neue. Die anderen Spieler dürfen die Pimmelkarte nicht sehen. Wenn ein Spieler denkt, dass er weiß, um welchen Pimmel es sich handelt, zeigt er auf diesen Pimmel auf dem Spielbrett und ruft „Pimmel“. Wenn man beim Zeigen vergisst, „Pimmel“ zu rufen, kann ein anderer Spieler schnell „Pimmel“ rufen und so die Runde gewinnen. Wenn der Spieler richtig geraten hat und der Pimmel auf seinem eigenen Spielbrett ist, bekommt er die Pimmelkarte und legt sie auf sein Spielbrett. Wenn er falsch geraten hat oder der Pimmel auf dem Spielbrett eines anderen Spielers liegt, wird die Pimmelkarte zurück in den Stapel der Pimmelkarten gelegt. Wer falsch rät, muss eine Pimmelkarte an den Stapel abgeben -– unabhängig davon, ob der Pimmel auf dem eigenen oder auf dem Spielbrett eines anderen Spielers abgebildet ist. Wenn die Karte auf ein Spielbrett oder zurück in den Stapel gelegt wurde, zieht der nächste Spieler eine Karte. Das Spiel wird fortgesetzt, bis alle Pimmelkarten auf ein Spielbrett gelegt wurden. Der Spieler, der zuerst sein Spielbrett voll bekommt, gewinnt die Runde und erhält 4 Punkte. Der nächste Spieler mit vollem Spielbrett erhält 3 Punkte, usw.

RUNDE NR. 2: DER PIMMEL MIT EINEM WORT

Die Spieler ziehen einer nach dem anderen eine Pimmelkarte und beschreiben den Pimmel nun mit nur einem Wort. z.B. Rutschbahn, kalt, Löwe, Bleistift usw. Danach geht das Spiel weiter wie in Runde 1 beschrieben.

RUNDE NR. 3: MIME DEN PIMMEL

Die Spieler ziehen einer nach dem anderen eine Pimmelkarte und mimen den Pimmel auf der Karte – d.h., sie beschreiben den Pimmel mit Gesten und Gesichtsausdrücken, aber ohne Ton. Danach geht das Spiel weiter wie in Runde 1 beschrieben.

WEITERE ARTEN, DAS PIMMEL-SPIEL ZU SPIELEN

 • Spielern, die Pimmel rufen, aber falsch liegen, kann eine zusätzliche Strafe auferlegt werden. Zum Beispiel müssen sie einen Shot trinken, einen Purzelbaum machen, eine Pimmelbrille tragen oder etwas anderes.

 • Man kann auch eine Regel einführen, dass man nur den Pimmel selbst beschreiben darf – aber nicht die Umgebung wie die Hose, den Hintergrund usw.

 • Man kann das Pimmel-Spiel auch in Teams spielen. In diesem Fall hat jedes Team ein Spielbrett und man wechselt sich dabei ab, den Pimmel zu beschreiben, zu mimen und zu erraten.

 • Man kann auch mit Zeitlimit spielen, so dass jeder Spieler zum Beispiel nur eine Minute Zeit hat, die Pimmelkarte zu beschreiben / zu mimen.


VOICI COMMENT JOUER À ZIZI

PRÉPARATION

Chaque joueur choisit une plaquette de jeu et la pose sur la table devant lui. Mettez les plaquettes de jeu non utilisées et les cartes zizi correspondantes de côté. Mélangez les cartes restantes et faites-en un tas sur la table.

LE JEU

Selon le temps dont vous disposez ainsi que vos envies, vous pouvez jouer 1, 2 ou 3 manches. Le vainqueur est le joueur qui obtient le plus de points à la fin du jeu. En cas de match nul, tirez au sort ou rejouez une manche jusqu’à ce qu’un joueur mène et gagne ainsi la partie.

MANCHE N° 1: DESCRIPTION DE LA CARTE

TIP

Plus la carte est détaillée au cours de la manche 1, plus faciles et plus drôles sont les manches 2 et 3.

Les joueurs tirent une carte chacun à leur tour et décrivent le zizi sur la carte. C’est là que ça commence à être drôle. Tu dois bien évidemment commencer par décrire les caractéristiques physiques. (poilu, brillant, ridé, etc.) mais n’aies pas de limites. Il s’agit d’être créatif. Il vous fait penser à une montagne russe ? Le zizi semble fatigué ? Il vous fait penser à Mick Jagger ? Décrivez le zizi de manière aussi vivante et détaillée que possible. Si le joueur tire un zizi qui se trouve sur sa plaquette, il la dépose dessus et tire une nouvelle carte. Les autres joueurs ne peuvent pas voir la carte. Lorsqu’un joueur pense savoir de quelle carte il s’agit, il montre la carte en question sur la plaquette de jeu et crie ’zizi’. Si personne ne dit zizi, alors que la carte est désignée, un autre joueur peut vite crier Zizi et donc ’gagner’ la partie. Si le joueur a bien deviné et que la carte est sur sa plaquette, il obtient la carte et la place sur sa plaquette. Si le joueur devine mal, ou que la carte se trouve sur une autre plaquette, la carte est remise dans la pioche. Si le joueur devine mal, la carte doit être remise dans la pioche - sans se préoccuper que la carte se trouve sur sa plaquette ou la plaquette d’un autre joueur. Une fois que la carte est placée sur une plaquette ou dans la pioche, le joueur suivant peut tirer une carte. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que toutes les cartes soient placées sur les plaquettes de jeu. Le joueur qui, le premier, remplit sa plaquette, gagne la partie et obtient 4 points. Le joueur suivant à remplir sa plaquette obtient 3 points et ainsi de suite.

MANCHE N° 2: LE ZIZI EN UN MOT

Les joueurs tirent une carte chacun à leur tour et la décrivent avec un seul mot. Par exemple, montagne russe, frileux, lion, crayon.... Ensuite, le jeu continue comme décrit pour la manche n° 1.

MANCHE N° 3: MIMER LE ZIZI

Les joueurs tirent une carte chacun à leur tour - ils doivent décrire le zizi avec des gestes et des expressions du visage mais sans aucun bruit. Ensuite, le jeu continue comme décrit pour la manche n° 1.

PLUSIEURS MANIÈRES DE JOUER À ZIZI

 • On peut instaurer une pénalité supplémentaire aux joueurs qui crient zizi, alors que ce n’est pas correct. Par exemple, l’intéressé doit boire un shot, faire une culbute, porter des lunettes-zizi, etc.

 • On peut aussi imaginer que le joueur ne peut décrire que le zizi – sans pantalon, rien autour, par exemple.

 • On peut jouer à Zizi en équipes. Dans ce cas, chaque équipe dispose d’une plaquette de jeu et à tour de rôle les joueurs décrivent, miment et devinent une carte.

 • On peut jouer avec une limite de temps. Chaque joueur a, par ex., une minute pour décrire/mimer une carte-zizi.


CÓMO SE JUEGA A «PIK»

PREPARACIÓN

Cada jugador elige un tablero y lo coloca en la mesa frente a él. Se apartan los tableros y las cartas de penes correspondientes que no se vayan a utilizar. Se barajan las cartas y se ponen en un montón sobre la mesa con las cartas de penes bocabajo.

El PROPIO JUEGO

Dependiendo del tiempo y las ganas, se pueden jugar 1, 2 o 3 rondas. El ganador es el jugador que obtiene más puntos al final del juego. En caso de empate, se echa a suertes o se juega una ronda adicional, hasta que un jugador lo consiga y, por tanto, gane.

RONDA N.º 1: DESCRIPCIÓN DEL PENE

CONSEJO

Cuanto más detallada sea la descripción del pene en la ronda 1, más fáciles y divertidas serán las rondas 2 y 3.

Los jugadores roban una carta por turnos y describen el pene que aparezca en dicha carta. Ahora empieza lo divertido. Naturalmente, se puede comenzar por describir las características físicas (peludo, reluciente, arrugado, etc.), la cuestión es no limitarse. Se trata de ser creativos. ¿Te hace pensar en un tobogán? ¿Tiene aspecto de cansado? ¿Te recuerda a Mick Jagger? Hay que describir el pene de la forma más pintoresca y detallada posible. Si se roba un pene que está en el propio tablero, hay que dejar la carta y robar una nueva. El resto de los jugadores no pueden ver la carta. Cuando un jugador cree saber de qué pene se trata, debe señalar el pene correspondiente en el tablero y decir «pene». Si no dice «pene» mientras lo señala, otro jugador puede adelantarse y decir «pene», y ganar, por tanto, la ronda. Si se adivina correctamente y el pene está en el propio tablero, el jugador gana la carta y la pone en su tablero. Si no se adivina o el pene está en el tablero de otro jugador, de devuelve la carta al montón. Si no se adivina, se tiene que entregar una carta al montón, independientemente de que el pene esté en el propio tablero o en el tablero de otro jugador. Cuando se haya dejado la carta en un tablero o en el montón, el siguiente jugador tiene que robar una carta. El juego continúa hasta que todas las cartas estén colocadas en los tableros. El jugador que primero rellene su tablero gana la ronda y obtiene 4 puntos. El siguiente jugador que rellene el tablero obtiene 3 puntos y así sucesivamente.

RONDA N.º 2: PENE CON UNA PALABRA

Los jugadores roban una carta por turnos y describen entonces el pene con una sola palabra. Por ejemplo, tobogán, frío, león, lápiz, etc. Después, el juego continúa tal como está descrito en la ronda n.º 1.

RONDA N.º 3: MÍMICA DEL PENE

Los jugadores roban una carta por turnos y hacen mímica del pene que aparezca en la carta; es decir, se tiene que describir el pene con gestos y expresiones, pero sin sonido. Después, el juego continúa tal como está descrito en la ronda n.º 1.

VARIAS MANERAS DE JUGAR A «PIK»

 • Se puede imponer una penalización adicional al jugador que diga «pene» y no sea correcto. El jugador en cuestión podría, por ejemplo, beberse un chupito, dar una voltereta, ponerse unas gafas-pene u otra cosa.

 • Puede establecerse una regla de que solo se puede describir el pene en sí, nada de los alrededores, por ejemplo, los pantalones, el fondo, etc.

 • Se puede jugar a «Pik» por equipos. En este caso, cada equipo tiene un tablero y se turnan para describir, hacer mímica o adivinar el pene.

 • Se puede jugar con límite de tiempo, de manera que cada jugador solo tiene, por ejemplo, un minuto para describir o hacer mímica de cada carta.